Kidung Rumeksa ing Wengi | Oleh: Kangjeng Susuhunan Kali Jaga

SUNAN_KALIJAGA

Ana kidung rumeksa ing wengi

Teguh hayu luputa ing lara

Luputa bilahi kabeh

Jim setan datan purun

Paneluhan tan ana wani

Miwah panggawe ala

Gunaning wong luput

Geni atemehan tirta

Maling adoh tan ana ngarah ing mami

Guna duduk pan sirna

Sakehing lara pan samya bali

Sakeh ngama pan sami miruda

Welas asih pandulune

Sakehing braja luput

Kadi kapuk tibaning wesi

Sakehing wisa tawa

Sato galak tutut

Kayu aeng lemah sangar

Songing landhak guwaning wong lemah miring

Myang pakiponing merak

Pagupakaning warak sakalir

Nadyan arca myang segara asat

Temahan rahayu kabeh

Apan sarira ayu

Ingideran kang widadari

Rineksa malaekat

Lan sagung pra rasul

Pinayungan ing Hyang Suksma

Ati Adam utekku baginda Esis

Pangucapku, yaa Musa

Napasku nabi Ngisa linuwih

Nabi Yakub pamiyarsaningwang

Dawud suwaraku mangke

Nabi Brahim nyawaku

Nabi Sleman kasakten mami

Nabi Yusup rupeng wang

Edris ing rambutku

Bagindha Ngali kuliting wang

Abu Bakar getih daging Ngumar singgih

Balung bagindha Ngusman

Sungsumipun Patimah linuwih

Siti Aminah bayuning angga

Ayup ing ususku mangke

Nabi Nuh ing jejantung

Nabi Yunus ing otot mami

Netraku yaa Muhammad

Pamuluku Rasul

Pinayungan Adam Kawa

Sampun pepak sakathahe para Nabi

Dadya sarira tunggal

————-oo————-

Leave a Reply